Hisense_warranty (etyt.gr)

Τα προϊόντα της Hisense, παρέχονται με εγγύηση καλής λειτουργίας για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών από την ημερομηνία αγοράς του σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά και την εργασία.
Η παρούσα εγγύηση, η οποία ξεκινά από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προιόντος, ισχύει με
προσκόμιση της απόδειξης αγοράς, όπου θα αναγράφεται με ευκρίνεια η ημερομηνία αγοράς του
προιόντος. Για inverter συμπιεστή ψυγεioκαταψύκτη & μοτέρ πλυντηρίου ρούχων ισχύει 10ετής εγγύηση,
η οποία καλύπτει το κόστος του ανταλλακτικού και όχι της εργασίας.
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί επισκευή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών της Service One. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της
Service One, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα αποδεχτούν τους όρους της εγγύησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών, παρακαλώ απευθυνθείτε:
Service One
Λ. Βουλιαγμένης 285
Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 172 36
Τηλ: +30 210 6293100
Φαξ:+30 210 6220890
customer.support@service-one.gr
Όροι εγγύησης:
1. Η εγγύηση ισχύει σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν απαιτεί επισκευή και η κάρτα εγγύησης (βλέπε
οπισθόφυλλο) έχει πλήρως συμπληρωθεί και προσκομισθεί μαζί με το αρχικό τιμολόγιο αγοράς ή την
απόδειξη λιανικής πώλησης και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος δεν έχει αφαιρεθεί και είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της ΕΤΥΤ Α.Ε. αφορά μόνο στην επισκευή του προϊόντος ή κατά την κρίση της, την
αντικατάσταση του προϊόντος ή του ελαττωματικού μέρους με ίδιο μοντέλο ή άλλο μοντέλο παρεμφερών
προδιαγραφών.
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ή σε
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Hisense. Καμία αποζημίωση δεν δίδεται σε περίπτωση επισκευών
απο μη εξουσιοδοτημένα από την ΕΤΥΤ Α.Ε. συνεργεία ή εξουσιοδοτημένα σημεία τεχνικού ελέγχου
(service), καθώς και για οποιαδήποτε εργασία ή ζημιές που προκλήθηκαν κατά την όποια απόπειρα
επισκευής της συσκευής.
4. Το προϊόν αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί ελαττωματικό σε ότι αφορά τα υλικά κατασκευής του ή την ίδια
τη κατασκευή του, σε περίπτωση που υπέστη τροποποιήσεις ώστε να προσαρμοστεί και να συμμορφωθεί
σε εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρα διαφορετική από τη χώρα κατασκευής και
προορισμού του.

. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
● Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων – πιάτων αλλά και σε ψυγεία με παγομηχανή και μηχανισμό
σερβιρίσματος νερού δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό
παροχής τους.
● Δεν καλύπτονται ζημίες που προέρχονται λόγω πλημμελούς συντήρησης εξωτερικών σωληνώσεων
σύνδεσης παροχής νερού με τις συσκευές ψύξης.
6. Η παρούσα εγγύηση ισχύει για κάθε άτομο, το οποίο κατέχει νομίμως τη συγκεκριμένη συσκευή κατά την
περίοδο ισχύος της εγγύησής της.
7. Η παρούσα εγγύηση δεν έχει καμία επίπτωση αναφορικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή που
προβλέπονται από την εφαρμοζόμενη και ισχύουσα νομοθεσία καθώς και δεν επηρεάζει τα όποια
δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του λιανοπωλητή όπως αυτά απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης. Σε
περίπτωση, στην οποία δεν υφίσταται κείμενη εθνική νομοθεσία, η παρούσα εγγύηση αποτελεί τη
μοναδική και αποκλειστική κάλυψη που παρέχεται στον καταναλωτή και η ETYT A.E. δεν θα ευθύνεται για
κάθε άμεση ή αποθεματική ζημία και απώλεια προερχόμενη από έλλειψη κάθε ρητής ή εννοούμενης
ιδιότητας του προϊόντος.
8. Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις οδηγίες. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο
σας ή την τοπική ιστοσελίδα της ΕΤΥΤ Α.Ε.
Α. Περιοδικό επανέλεγχο, επισκευή ή συντήρηση ή αντικατάσταση τμημάτων λόγω κανονικής ή
φυσιολογικής φθοράς του προϊόντος.
Β. Κόστη που απορρέουν ή σχετίζονται με μεταφορά, μετακίνηση/αφαίρεση ή εγκατάσταση του
προϊόντος
Γ. Κακή χρήση ή χειρισμό του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας χρήσης του προϊόντος
βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή ή για την ενδεικνυόμενη χρήση ή λόγω εσφαλμένης
εγκατάστασης.
Δ. Ζημίες, οι οποίες προέρχονται από κεραυνό, πυρκαγιά, ανωτέρα δύναμη, πολεμικές συγκρούσεις,
δημόσιες εξεγέρσεις, κακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κακό αερισμό ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η
οποία δεν υπόκειται στον έλεγχο της ΕΤΥΤ Α.Ε. μέσω της Service One.
Ε. Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα καθώς
και τηλεχειριστήρια.
ΣΤ. Βλάβη απο λογισμικό , ιούς και διασύνδεση με εξαρτήματα που δεν παρέχονται απο την Hisense